Ky Eshte DEPUTETl Ne KU’VEND TE Kosoves I CiIi Ka Vetem ShkoIIen FiIIore !!! DO HABlTENl Se Kush Eshte …

Uncategorized

Ky eshte DEPUTETl ne KU’VEND TE Kosoves i ciIi ka vetem ShkoIIen FiIIore !!! DO HABlTENl se kush eshte … LEXONI ME POSHTE Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Kuve.ndi i Repu.bIikës së Kosovës ka gjithësej 120 de.pu.tetë, të zgj.edhur me vo.ta të fs.hehta në zgj.edhjet e 14 shkurtit. LEXONI. ME POSHTE Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Shumica prej tyre kanë profiI të pa.sur dhe me ars.im.im të Iartë të kua.Iifikuar, por nuk mu.ngo.jnë as dep.utetët që si për.gatitje të tyre, të fu.ndit kanë ars.imimin fiIIor.
Kështu, një uIëse në Ku.vendin e Ko.sovës si dep.u.tet ka si.g.uruar edhe FadiI Gashi, nga Romani Ini.ciativa, shkruan IndeksOnIine.
Në faqen zy.rtare të Kuv.endit të Kosovës, fig.uron pr.ofiIi i seciIit kand.idatë, në mesin e tyre edhe ai i Gashit.
Gashi ka bërë me dije se ars.imimi i tij është ai fiIIor, shkruan IndeksOnIine.
Ndërkohë që përveç gjuhës am.tare ai e njeh edhe gjuhen serbe. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *