Putin ”dridhë” gjithë botën me deklaratë ! Të gjithë qe na provokuan do të pendohen ashtu si kurrë më parë…

Uncategorized

Vladimir Putin ka shfryte.zuar adresimin e tij te 17te para kombit, per te ker.cenuar kunder atyre qe i ka konsideruar pro.vokime te Perendimit, dhe eshte zotuar se Moska do te per.gjigjet ne menyre te ashper.

Putin ka bere keto dek.larata me 21 prill, vetem disa ore para se mbesh.tetesit e liderit opozitar Aleksei Navalny te mbli.dhen per protesta masive, duke kerkuar qe kri.tiku i Kremlinit te kete qasje ne kuj des shendetesor. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Ky adresim tele.viziv ka ardhur ne kohen e rritjes se ten.sioneve ne mes te Moskes dhe Shteteve te Bashkuara dhe Bash.kimit Evropian, per shkak te kon.fliktit ne lindje te Ukraines dhe rritjes se pa kenaqesive ne Bjellorusine fqinje, prej mbajtjes se zgjedh.jeve ne gusht te vitit te kaluar. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Ne fja limin e tij Putin ka thene se Moska ka bere per pjekje per marredhenie te mira me shtetet tjera, mirepo ka para lajmeruar se asnje shtet i huaj nuk do te ka.loje linja te kuqe, pa dhene detaje.

Secili qe kryen pro.vokime qe kercenojne sigurine tone do te pendohen ne nje menyre qe nuk jane pen.duar kurre me pare, deklaroi Vladimir Putin. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Ne fillim te fja.limit te tij, Putin eshte fokusuar ne pan demine e cila ka godi.tur rende Rusine.

Putin ka thene se ruset do te kene imunitet kolektiv nga vi rusi ne vjeshte te ketij viti, dhe u ka bere thirrje te gjithe qytetareve qe te vak sinohen kunder ketij vi rusi.

Me shume se 106,000 persona kane vde kur si pasoje e pan demise ne kete shtet, sipas te dhenave te sigu.ruara nga taskforca per vi rus e Qeverise ruse.

Leave a Reply

Your email address will not be published.