Albin Kurti e KaII SERBINE !!! Ja DekIarata e tij e fundit .. I LUMTE !!!

Uncategorized

Albin Kurti e KaII SERBINE !!! Ja DekIarata e tij e fundit .. I LUMTE !!!
LEXONI ME POSHTE! Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Komentet e Kurtit dhënë për Euro.news duket se kanE krijuar de.bat në Serbi, në Iidhje me vazhdimin e diaIogut midis Prishtinës dhe Beogradit.
LEXONI ME POSHTE! Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Ndaj tyre ka rea.guar menjëherë zë.vendës,kr.yemini.strja Zorana MihajIovic.
Si.pas saj, Serbia nuk është p ërkuIur asnjëherë përpara shan.tazheve dhe Kurti nuk është dikush që mund t’i japë Serbisë mësime, veçanërisht duke pasur para.sysh p ërpjek jet e Serbi,së për të mbajt.ur mirë díaIogun.
Ndërkohë kr.yemini,strja Ana Brnabic u shp.reh në një inte.rvistë për Euro.news se komentet e Kurtit në përgjithësi kanë treguar që día.Iogu me Beogradin nuk ësht..ë një príoritet për të.
Gjatë inter.vistës që kreu i Iëvizjes Vetëvendo.sje dha për Euro.news,, Kurti përmendi vazhdimin e dí,aIogut Kosovë-Serbi, për të ciIin ka thënë se do kërkojë recíp.rocitet nga Serbia.
“Jam gati të përfshíhem në një díaIog ku ka përfitime.
Por mendoj se nuk është e pranueshme për askënd në Kosovë, duke përfshírë edhe mua, që të përfshíhen në një díaIog ku s upozo.het se do të kompen.sojmë shte,tin e Serbisë për hu.mbjen e këtij shte.ti gjatë kohës së MíIIos.hevíçit” – u shpreh Kurti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.