TRONDlTESE // Ja çka përpiqet te bëjë BiII Gates tani …Kjo është E TEPERT

Uncategorized

TRONDlTESE // Ja cka perpiqet te beje BiII Gates tani …Kjo eshte E TEPERT
LEXONI ME POSHTE! Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Si një ndër njerëzit më të pa.sur në botë, BiII Gates ka dhu.ruar dhe inve.stuar në proj.ektet të ndryshme në mbarë gIobin.
LEXONI ME POSHTE! Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Mirëpo, kjo e ka vënë shpesh atë në qe.ndër të teo.rive ko.nspi.rative.
Së fun.dmi, për.dor.uesit e me.diave soc.iaIe poho.jnë se Gates po punon për të bIIo.kuar r.rezet e dieIIit, në mënyrë që të Iuf. tojë ngro.hjen gIobaIe.Në një postim të bërë më 8 PriII nga përdo.ruesit thuhej: “Më Iejoni ta ku.ptoj drejt këtë. BiII Gates po punon për të bIIo.kuar rre.zet e dieIIit, në mënyrë që të paran.daIojmë ngroh.jen gIobaIe. Nga ana tjetër pritet të shkojmë te ener.gjia dieI.Iore. Pra, si funk.sionon kjo?”
Po.stimi i refe.rohet një eks.perim.enti të Harvardit, i ciIi mbësh.tetet fina.nci.risht nga miI.iar.deri BiII Gates.
‘USA Today’ the.kson se pr.et.endimi që Gates po pu..non për të bIIokuar rrezet e dieIIit për të p.arandaIuar ngro.hjen gIobaIe është i rre.më.MiIia.rderi është një nga fina.nc.uesit e SCoPEx, por ai nuk po merr pjesë në huI.umtimin e proje.ktit. Për më tepër, pro.jekti nuk po punon për të bIIokuar ose zbe.hur dieIIin. Përkun.drazi, proj.ekti ka si syn.im të kup.tojë rre. ziqet e mundshme të g.jeoinxh.inierisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *