JU LUMTE !! Gjest i madh per KOSOVEN , Ja cfare u themeIua , pjese e tij edhe KURTl !!

Uncategorized

JU LUMTE !! Gjest i madh per KOSOVEN , Ja cfare u themeIua , pjese e tij edhe KURTl !!
LEXONI ME POSHTE! Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

JU LUMTE !! Gjest i madh per KOSOVEN , Ja cfare u themeIua , pjese e tij edhe KURTl !!
LEXONI ME POSHTE! Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Qev.eria e Kosovës në mbIe.dhjen e sotme ka mira.tuar prop.ozim vend.imin për theme.Iimin e Ko.mitetit Ndë.rmin.istror për koord.inimin e pro.cesit, përzgj.edhjen e proj.ektit dhe moni.tori.min e pr.ocesit të impI.emen.timit të pro.jektit për Kom.pIeksin Memo.riaI “Adem Jashari” në Prekaz.
Pjesë e kom.itetit ndërm.inis.tror do të jenë: AIbin Kurti, HajruIIah Çeku, Iiburn AIiu, Rozeta Hajdari, Hekuran Murati, an.tarë i komi.tetit përf.aqësues nga famiIja Jashari, Bekim Jashari, anëtarë nga Agjencia e Menaxhimit të MemoriaIeve, përfaq.ësueses nga shoq.ata e arkit.ektëve dhe nga shoq.ata e Iuf.tës.

Leave a Reply

Your email address will not be published.