TETË PYETJE TË ZAKONSHME PËR TË CILAT KUR’ANI KA DHENË PËRGJIGJE

Uncategorized

4

Pikëllimi me vete sjell një numër pyetjesh … pafund “pse?”
Këtu në disa pyetje janë dhënë përgjigje nga Kur’ani.

Ne gjithmonë pyesim: Pse po më ndodhin sprovat?
Kur’ani përgjigjet: Mendojnë njerëzit se do të lihen (të qetë) nëse thonë: Na kemi besuar! E që ata nuk do të vihen në sprovë? E, me të vërtetë, Ne i kemi sjellë në sprovë, ata që kanë qenë para tyre, e Allahu do të tregojë për ata

që thonë të vërtetën dhe për ata që gënjejnë. (el-Ankebut, 2-3)
Ne gjithmonë pyesim: Pse unë kurrë nuk po arrij atë që dëshiroj?

Kur’ani përgjigjet: Mund ta urreni një gjë, por ajo është e mirë për ju; e mund të doni një gjë, por ajo është e

dëmshme për ju. – Allahu e di e ju nuk e dini. (el-Bekare, 216)
Ne gjithmonë pyesim: Pse unë e kam gjithë këtë ngarkesë?

Kur’ani përgjigjet: Allahu nuk e ngarkon askënd përtej fuqisë që ka: në dobi të tij është e mira që bënë, kurse në dëm të tij është e keqja që e punon. (el-Bekare, 286) E, me të vërtetë, me vështirësi – arrihet në lehtësi, me të

vërtetë, me vështirësi – arrihet në lehtësi (lumturi)! (el-Inshirah, 5-6)
Ne gjithmonë pyesim: Pse unë po e humbi shpresën?

Kur’ani përgjigjet: Mos tregoni ligësi dhe mos u pikëlloni! Se ju gjithsesi jeni më të lartë, nëse jeni besimtarë të vërtetë. (Alu Imran, 139)

Ne gjithmonë pyesim: Si mund të përballen me atë?
Kur’ani përgjigjet: O besimtarë! – bëhuni të durueshëm dhe të qëndrueshëm (në durim), bëhuni të vendosur (në kufi

të armikut), dhe kini frikë Allahun, për ta arritur shpëtimin e dëshiruar. (Ali Imran, 200) Ndihmoni vetes me durim

e me namaz, e kjo është njëmend vështirë pos për ata që i përulen Zotit. (el-Bekare, 45)

Ne gjithmonë pyesim: Çka fitoj unë nga kjo?

Kur’ani përgjigjet: Allahu, me të vërtetë, ka blerë nga besimtarët e vet trupin dhe pasurinë e tyre, për t’iu

dhuruar xhennetin atyre. (et-Tevbe, 111)
Ne gjithmonë pyesim: Nga kush varem unë?

Kur’ani përgjigjet: Më mjafton mua Allahu, s’ka zot tjetër përveç Tij. Unë mbështetem tek Ai, dhe Ai është Zot i gjithësisë madhështore (Arshit të Madh)! (et-Tevbe, 129)

Ne gjithmonë pyesim: Unë më nuk mund të duroj!

Kur’ani përgjigjet: Dhe mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Me të vërtetë, shpresën në mëshirën e Allahut

nuk e humbin, përpos populli mohues. (Jusuf, 87) Mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut! Allahu, me siguri, i falë të gjitha mëkatet. Ai, me të vërtetë, është falës dhe përdëllimtar. (ez-Zumer, 53) /IslamBosna.ba/ Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Leave a Reply

Your email address will not be published.