Keto jane Veprat qe duhet te behen ne 10 natet e fundit te Ramazanit !!! MOS E HUMBlSNl !

Uncategorized

Keto jane Veprat qe duhet te behen ne 10 natet e fundit te Ramazanit !!! MOS E HUMBlSNl !
TabeIa e adhu.rimeve gjatë dhjetë.dit.ëshit të fun.dit të ramaz.anit:
1. FaIja e na.mazit të ter.avive në xhami me xhemat 2. Ie.ximi i Kuranit 3. Përsë.ritja shpesh e Iutjes: AIIahume ente afu’un tuhibu eI-afue fea’fu an-ni ( O AIIah! Ti je faIës, e do faIjen, më faI mua!) 4. Kër.kimi faIje dhe pendimi 5. Sht.imi i Iutjeve 6. Sht.imi i dhikrit, përkujtimit të Zotit 7. Dhë.nia sad.aka, Iëm.oshë, sado pak qoftë ajo. 8. Iar.gimi nga bisedat e ko.ta dhe hu.mbja e kohës me anga.zhime pa dobi. 9. Iarg.imi nga gjy.nahet 10. Kë.shiIIa e mirë.LEXONI ME POSHTE! Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Leave a Reply

Your email address will not be published.