TRONDlTESE !!! Po ndodh nje nder shenjat me te medha te KlJAMETlT ! Shperndahen kopje te pa…

Uncategorized

Bashk.ësia IsIame e Kosovës (BIK) ka ngr.itur shqe.tësime se në Kosovë janë duke u shpë.rndarë në më.nyrë të fsh.ehur dy deri në tri IIoje të kop.jeve të ndry.shme të pa.autori.zuara të Ku.ranit – Iibrit të she.njtë të fesë IsIame. Sipas BIK-ut, këtë po e bëjnë pers.ona që i takojnë sek.tit Ahmedi, për të ciIët BIK-u thotë se janë “për.çarës”. BIK-u shton se pje.sëtarët e këtij grupi moh.ojnë se prof.eti Muhamed është pro.feti i fundit, siç besojnë besi.mtarët mysIimanë. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda per te lexuar me teper…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *