Pri’she Sihrin (Magjine) Me Kete Metode, Sado I Vjeter Qe Te Jete. JU LUTEM SHPERND’AJENI PAFUND!

Uncategorized

Dijetari Ibën Xhibrin, Allahu e mëshiroftë, thotë: Kush është goditur nga mësyshi dhe nuk e di se kush e ka goditur dhe nuk mundet të merr nga gjurmët e tij, dhe kush ka sihër dhe nuk është larguar nga trupi i tij, le të merr enë me ujë dhe le të lexon ai vet: 1. Suren Fatiha: 7 herë. 2. Ajetul Kursin: 7 herë. 3. Pesë ajetet e para të sures Bekare: 7 herë. 4. Suren Kafirun: 7 herë. 5. Suren Ihlas: 7 herë. 6. Suren Felek: 7 herë. 7. Suren Nas: 7 herë. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda per te lexuar me teper…

Leave a Reply

Your email address will not be published.