Shac do të thotë: “Jetë, ajër, shpirtë, ndjenjë, lakmi, lëng ftoi, dredhëze, zemër!” (Video)

Uncategorized

“Pse, çka, si, sh ac nuk është fjalë e k eqe, pikërisht kjo fjalë është e bukur dhe ka një kuptim të gjërë ndjenje dhe e mocioni, është një përmbledhje e n djenjave me një fjalë, pra me fjalën shac! Me fjalën shac ke thënë jetë, ajër, ujë, sh pirtë, dëshirë, ndjenjë, lakmi, l ëng molle, ftoi, dredhëze, z emër…. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për per te par vi.de.on.

Leave a Reply

Your email address will not be published.