Ja kurthi qe po pergadit Specialja per ish Kreret e UÇK-se Kerkohet reagim i menjehershem

Uncategorized

Në Gjy,kat,ën Spe,ci,ale ku po mbahet seanca ndaj ish-krerëve të UÇK-së po vazhdojnë diskutimet, ku avokati i ish-presidentit Thaçi, Gregory Keohe, ka vazhduar me aku,z,at shumë të as,hp,ra ndaj P,rok,uro,ri,së.Ai ka folur në lidhje me zvar,ritje,t që po bën Pr,okur,or,ia për dorëzimin e do,sj,es parakrake dhe dë,shm,ive e mat,eria,leve tjera.“G,jyk,a,ta tashmë është lod,hur nga këto që dëg,joj,më në mënyrë të vaz,hdues,hme se si ZPS ka burime të kuf,iz,uara.

Prok,ur,o,ria mori vendim që të ngre,nte aku,z,a në këtë çështje, tani ata po thonë se nuk kanë mundësi të kryejnë punën e tyre në kohën e duhur, ndërkohë që këta katër zotërinj po qëndrojnë në b,ur,g”, ka thënë Keohe.“Pro,ku,ror,ia po thonë se do të vazhdojnë me he,tim,e deri në një të ardhme të paparashikueshme. Kjo do thotë që derisa ata vazhdojnë të kryejnë punën e tyre, çfarë po ndodhë. Duhet të merret njëfar vendimi për përfundimin e he,tim,it. Rregulla 47 ka të bëj me het,imi,n e një të aku,zua,ri.

Leave a Reply

Your email address will not be published.