Lajm i keq! Emigrantet ne Greqi rrezikojne të humbasin Lejen E Qëndrimit, ja cfare po ndodh

Uncategorized

Emi.grantët shqi.ptarë në Greqi vazhdojnë të përb.allen me pro.bleme të shumta. Përveç anës ekonomike dhe papunësisë, problem kryesor vazhdon të mbetet ai i lejeve të qëndrimit.

Edhe pse shteti grek ndërmjet org aneve kompetente kanë nxj.errë disa lig.je me anë të cilave njoftohet shty.rja e afateve të vlefshmërisë së lejeve të qëndrimit, ka disa kategoritë të cilat janë në limitet e tyre, ndaj kër.ko.het ku.jdes dhe vëmendje shumë e madhe nga emig.rantët që të mos hum.b.asin lejen e qënd.rimit.

Ndërsa në plan të parë duket se pjesa më e madhe e emig.ra.ntëve u “sig.ur.ua” nga li.gj.i i fun.dit për sh.ty.rjen e vle.fshmërisë së le.j.es së që.ndrimit, siç bënë me dije jeta.news.com, është një kate.gori emi.grantësh e cila është me kohë ku.fiz.uar dhe vërtetë rr.e z.ikojnë të hu.mba.sin le.jen e qëndr.imit

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *