Vini dorën në zemër shqiptarë! Kjo vajzë 21-vjeçare me sëmundje të ligë ka nevojë urgjente për ndihmë

Uncategorized

Florie Gjokaj nga Gjakova është d iag nos.tikuar me një sëm.undje të rë.ndë. Asaj i duhen 150 mijë euro për trajtim jashtë vendi, por që fam.ilja e ka të pamundur që t’i sigurojë ato vet. Prandaj për sh.ëri.min e 21-vje.çares e cila ka një f.ëmijë tetë muajsh, po kë.rk.ohet nd.ihma e zem.ërgje.rëve. Ky është numri i kontaktit i bash.kësh.ortit të saj, Anton Gjokaj 049-808-397, dhe numri i xhi.rollogarisë ba.nkare:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *