A Po Frikohesh Prej Vde’kjes?! Ja Çfarë Thotë Krijuesi i Gjithsisë Në Kuranin Famëlartë..!

Uncategorized

“Me të vërtetë, ata që thonë: “Zoti ynë është Allahu, e pastaj vazhdojnë në të drejtë, do t’u zbresin atyre melaqet (në momentet e vdekjes dhe do t’u thonë): “Mos u frikësoni, mos u pikëlloni! Dhe gëzohuni me xhenetin që ju ishte premtuar! (Fussilet 30).

Këtë përgëzim do ta përjetojnë në momentin e vdekjes, në varre dhe kur të ringjallen.
A nuk është kjo një myzhde e madhe për të devotshmin?
Ejani pra të pendohemi dhe ti themi JO harameve, ta falim Namazin, ta bëjmë dhikrin, dhe të bëjmë vepra të mira!

Leave a Reply

Your email address will not be published.