E PABESUESHME/ Zbulohet numri i Shqiptareve ne Maqedoni ! Lajm i madh per Shqiptaret…

Uncategorized

E PABESUESHME/ Zbulohet numri i Shqiptareve ne Maqedoni ! Lajm i madh per Shqiptaret…
Shpa loset e verteta e madhe, shqipta.ret ne Maqedoni jo qe nuk jane numri dy i popu llsise, por jane numri nje, 49 perqind e popu.llates jane shqiptare, gati shumice abso Iute!

Qe ketej e tu tje, te gjithe duhet te thone se shqip.taret jane populli shumice ne Maqedoni, pasi si.pas te dhenave te reja rezuIton se ata qe e konsi derojne.Nuk ja ne as 40 perqind. Megjithese te dhenat per mino.ritetet nuk jane te sakta ato jane hiq me pak se 15 perqind e popull.sise se pergjithshme.

Infor macioni i rendesise se veçante vjen nga publi.cisti dhe intelektuali nga Maqedonia, Nijazi Muhamedi, i cili kete te dhe.ne e ka bere publike ne nje medium televiziv duke iu refe.ruar burimeve te institucioneve nder kombetare.

Si pas nje informacioni te marre ja.vet e fundit nga nje institucion nder kombetar, shqiptaret ne Maqedoni jane 49 perqind nga popu.llsia e pergjithshme e Maqe donise…, tha Nijazi Muhamedi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.