Ngjarje e rëndë/ 13-v.jeçari qëIIohet me pIumb pas shpine, ndodhet në gjendje të rëndë

Uncategorized

Një ngj arje e rë ndë është shënuar në Angli. Një djalë 13-v jeçar po luf ton për jetën pasi u q ëllua me p lumb pas shpine teksa po ecte në rrugë në Birmingham. F ëmija, vetëm 13 v jeç, u zbu lua me një p lagë me a rmë z jarri në Ëest Midlands, mbrëmjen e djeshme.

Ai u dë rgua me ur gjencë në sp ital në një gj endje kr itike me pl agët e tij të përshkruara si të rëndësishme për jetën.
Ekuipazhet e emer gjencës, pë rfshirë of icerë policie të ar m atosur, vrapuan në vendn gjarje pak pas orës 19:00 mbrëmë pasi djali u gjet i rr ëzuar në nënk alim.

HockIey Circus është një nga rrugët kryesore ar teriale të qytetit që bashkon qytetin dhe autostradën M5. Ditën e sotme, do të qëndrojë e mb yllur ndërsa ekipet e mje kësisë li gjore po kër kojnë të dhëna. Një zëdhënës i pol icisë së Ëest Midlands tha: “Ne po i bëjmë thirrje ur gjentisht kujtdo në zonë me çdo inf ormacion.

“Kjo është një zonë e ng arkuar me shumë shoferë, kështu që ne po i kër kojmë kujtdo që ka k amera të kontrollojë p amjet e tyre pasi kjo mund të na ndi hmojë të iden tifikojmë pe rsonat për gjegjës.

Leave a Reply

Your email address will not be published.